وکیل دعاوی ضرب و جرح در تهران | وکیل ضرب و جرح سعادت آباد

وکیل دعاوی ضرب و جرح در تهران | وکیل ضرب و جرح سعادت آباد

وکیل ضرب و جرح یا همان وکیل دعاوی کیفری در توضیح جرم مذکور اینگونه بیان میدارد: دعوای کیفری ضرب و جرح که به لفظ عامیانه دعوای ضرب و شتم نامیده میشود؛ هنگامی شکل میگیرد که شخصی علیه شخص دیگری با انجام افعال و اقداماتی ممنوع و مجرمانه موجب بروز جنایت بر اعضای وی شود. در ابتدا به ارائه تعاریف لغات مندرج در این جرم میپردازیم:

وکیل ضرب و جرح | تعریف لغات ضرب ، جرح و شتم

ضرب: ضرب به ایراد ضربه و ورود ضربه به شخصی گفته میشود که موجب جراحت نگردیده بلکه موجب برجا ماندن آثاری از قبیل کبود شدگی، سیاه شدن، سرخ شدن و تورم و درد در ناحیه مورد ضرب میگردد مانند اینکه کسی به صورت شخصی سیلی وارد کند و در برخی موارد حتی ممکن است در اثر ایراد ضرب، آثاری بر جا نماند.

جرح: جرح یا جراحت زمانیست که شخصی با ایراد ضرب، منجر به وقوع جراحت بر عضو شخص مقابل یا همان مجنی علیه شود که این جراحت ممکن است سطحی باشد که به آن حارصه یا همان خراشیدگی گفته میشود و یا ممکن است جراحت وارد شده پوست را باز کند و موجب خونریزی شود که به آن دامیه گفته میشود و یا ممکن است گوشت را باز کرده و عمیق باشد که متلاحمه نام دارد و یا مانند عبور چاقو یا نیزه به داخل شکم باشد که به آن جائفه میگویند و یا در فرض شدید بحث، با ایراد ضربه و جراحت موجب قطع عضو در شخص گردد.

شتم: شتم ریشه کلمه شماتت به معنی توهین و فحاشی و بدگویی است لذا اصطلاح حقوقی و صحیح این جرم و طرح دعوای کیفری در مرجع صالح تحت عنوان ضرب و جرح صورت میگیرد.

وکیل ضرب و جرح و بررسی ارکان این جرم

وکیل ضرب و جرح در تبیین ارکان جرم ضرب و جرح ابراز میدارد: بزه ضرب و جرح همچون سایر جرایم دارای ارکان و عناصر تشکیل دهنده میباشد که به شرح ذیل است:

١) عنصر قانونی جرم ضرب و جرح:

همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و بدین معناست که تا عملی در قانون مورد جرم انگاری واقع نگردد آن عمل مباح خواهد بود و عنصر قانونی این جرم ماده ۶١۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی میباشد.

٢) عنصر مادی جرم ضرب و جرح:

همان نمود خارجی قصد مرتکب است. عنصر مادی همان فعل مجرمانه و عمل ممنوعه ای است که از مرتکب سر میزند همچون ایراد جراحت با چاقو و یا هر جسم سخت و یا تیز و یا با دست خالی موجب بروز جنایتی از نوع حارصه و یا ضرب گردد.

٣) عنصر معنوی جرم ضرب و جرح:

که همان رکن روانی است و وجه تمایز جنایت عمدی از غیر عمدی است که تاثیر بسیار بر نتیجه دعوا و میزان محکومیت مرتکب دارد. عنصر معنوی یا قصد فعل مجرمانه همان سوء نیت است که به دو دسته عام و خاص تقسیم میشود و سوء نیت عام به معنی اینکه مرتکب عامد و قاصد در ارتکاب بوده و اراده او به انحام عمل تعلق میگیرد و سوء نیت خاص ، همان قصد بروز نتیجه و حصول نتیجه میباشد مانند اینکه شخصی با آجر به سر دیگری ضربه وارد میسازد و میخواهد سر او را بشکند و این نتیجه نیز به دست می آید.

 وکیل ضرب و شتم در تهران | وکیل دعاوی سعادت آباد

وکیل دعاوی سعادت آباد

وکیل ضرب و جرح و بررسی انواع ضرب و جرح

وکیل ضرب و جرح بیان میدارد جرم ضرب و جرح همانند بسیاری از جرایم دیگر به دو نوع ضرب و جرح عمدی و ضرب و جرح غیرعمدی تقسیم میگردد و آن هنگام که فاعل یا مرتکب عمدا جنایتی را بر شخص دیگری وارد میسازد جرم رخداده از نوع عمدی محسوب شده و حسب مورد مرتکب به قصاص عضو و پرداخت دیه درصورت مطالبه مجنی علیه و حبس تعزیری محکوم میشود و چنانچه عنصر معنوی یا همان عمد و قصد در ارتکاب فعل مجرمانه مفقود باشد جرم رخداده از نوع غیرعمد میباشد و مرتکب صرفا به پرداخت دیه محکوم میشود همچون تصادفاتی که اتفاق می افتد.

وکیل متخصص ضرب و جرح در تهران

وکیل دعاوی کیفری خصوصا دعوای ضرب و جرح بیان میدارد نخست باید بررسی گردد که ضرب و جرح واقع شده بصورت عمدی رخ داده است یا به نحو غیرعمد بوده است. درجهت شفاف سازی مطلب معنون با ذکر مثال بیان میگردد: هنگامیکه در مشاجره یا دعوا شخص یا اشخاصی اقدام به ایراد ضرب و جرح به یکدیگر نمایند، جرم ضرب و جرح عمدی بوقوع میپیوندد که این مورد از موارد قصاص (با وجود شرایط آن) و پرداخت دیه و حبس تعزیری تحت شرایط لازمه خواهد بود. و در فرضی که شخصی با در دست داشتن چاقو در حال دویدن است و اتفاقا به شخصی برخورد میکند و او را مجروح میسازد جرم ضرب و جرح غیرعمدی رخداده که در این فرض ضارب صرفا به پرداخت دیه محکوم میشود که محکومیت مرتکب به دیه در هر دو مثال منوط به درخواست و خواست قربانی است.

شرایط قصاص

بهترین وکیل متخصص ضرب و جرح موکدا تشریح میدارد؛ چنانچه شرایط مندرج در ماده ٣٠١ قانون مجازات اسلامی موجود و مهیا باشد قصاص بر عضو نیز جاری خواهد بود. به این معنا که میبایست میان جانی یا همان مرتکب جرم، و قربانی تساوی در دین و عقل وجود داشته باشد و ضارب یا همان فاعل، پدر یا از اجداد پدری قربانی نباشد. وکیل پرونده ضرب و جرح به عبارت دیگر بیان میدارد: یک عاقل در مقابل یک دیوانه قصاص نمیشود. یک مسلمان در برابر یک غیر مسلمان قصاص نمیشود و هیچ پدر یا جد پدری در مقابل فرزند و نوه هایش قصاص نمیگردد.

علاوه بر موارد مندرج در ماده ٣٠١ قانون مجازات اسلامی، هنگامی در دعوای کیفری ضرب و جرح عمدی حکم به قصاص عضو و یا ایراد جراحت داده میشود که بتوان در اجرای قصاص شرایط تساوی در عمق و طول جراحت رعایت گردد به همین دلیل و علت است که در ٩٩٪؜ موارد از قبیل شکستگی و یا چاقو زدن، شخص جانی قصاص نشده و صرفا به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم میگردد.

وکیل ضرب و جرح و تغلیظ دیه

وکیل متخصص ضرب و جرح در تهران در تبیین این مساله عنوان میدارد:
به موجب اینکه برخی از مکان ها و بعضی از زمانها در دین اسلامی دارای اهمیت و احترام و حرمت ویژه ای هستند، لذا شارع مقدس انجام جنایت در این ازمنه را شنیع تر شمرده و اگر چنانچه در این مواقع جنایتی رخ دهد از موجبات افزایش دیه خواهد بود که این افزایش دیه در لفظ عامه مردم تحت عنوان دوبرابر شدن دیه شناخته شده است که در عالم حقوق و به اصطلاح حقوقی، یک سوم میزان دیه به آن اضافه میشود و تغلیظ دیه صورت میگیرد.
مکان مقدسی که دارای حرکت و احترام فراوان است، حرم مکه مکرمه یا همان خانه امن الهی است.
زمان های مقدس و دارای حرمت، ماه های رجب، محرم، ذی القعده، ذی الحجه است.

 وکیل پرونده ضرب و جرح در سعادت آباد

شرایط قصاص عضو

قصاص عضو دارای شرایط اختصاصی و ویژه ای است که به صورت خلاصه از قرار ذیل است:

١) یکسان بودن محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنایت؛ مثلا دست در مقابل پا قطع نمیشود و چنانچه جانی فاقد دست باشد، و دست قربانی را قطع کند، پای فاعل را قطع نمیکنند.
٢) قصاصی که صورت میگیرد در مقدار با جنایت رخداده یکسان باشد.
٣) خوف سرایت قصاص بر عضو دیگر و حتی تلف شدن مرتکب نباشد.
۴) عضو سالم در مقابل عضو ناسالم قصاص نمیشود: مثلا مرتکب دارای دستهای سالمی است ولیکن قربانی دست راستش معلول و معیوب است و جانی دست راست قربانی را قطع میکند؛ در این فرض دست راست مرتکب قطع نمیگردد.
۵) عضو اصلی جانی یا مرتکب در مقابل عضو غیراصلی قربانی قطع نمیشود؛ مثلا مرتکب انگشت ششم دست قربانی را قطع کرده است در این فرض انگشت فاعل قطع نمیشود.
۶) عضو کامل مرتکب در مقابل عضو ناقص قربانی نیز قصاص نمیشود و قصاص منتفی است.

لذا وکیل متخصص ضرب و جرح در دعاوی کیفری و طرح دعوای کیفری ضرب و جرح، بیان میدارد هنگامیکه شرایط عمرمی و اختصاصی قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب صرفا به پرداخت دیه محکوم میشود و حسب مورد به حبس تعزیری نیز محکوم میگردد.

نحوه شکایت ضرب و جرح عمدی

1. به دلیل آن که میزان آسیب وارد آمده در ضرب و جرح عمدی، در میزان دیه و مجازات بسیار مهم است، بهتر است ابتدا فرد به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه کرده و با تشکیل پرونده، نامه‌ای برای مراجعه به پزشکی قانونی جهت برآورد آسیب‌های وارد شده اخذ شود.
2. پس از طی مراحل پزشکی، پرونده به دادسرا ارجاع گردیده و برای متهم ابلاغیه جلب به دادرسی صادر می‌گردد.
3. متهم با حضور در دادسرا باید به دفاع از خود و ارائه ادله بپردازد. چنانچه دفاعیات متهم بلاوجه باشد، برای وی قرار مجرمیت صادر شده و وثیقه مناسب تعیین گردده و سپس پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود.
4. در دادگاه بدوی، قاضی با بررسی سیر تحقیقات و نیز دفاعیات متهم و نیز ادله شاکی اقدام به صدور رای می‌نماید. رای دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است.
5. چنانچه در ضرب و جرح از سلاح سرد و یا گرم استفاده نشده باشد، جرمی است که با شکایت شاکی آغاز شده و در صورت رضایت شاکی، بخش مهمی از مجازات بخشیده می‌شود.
6. چنانچه از سلاح سرد و یا گرم استفاده شود، دیگر نیازی به شکایت شاکی خصوصی نبوده و مدعی العموم خود به عنوان شاکی در پرونده حاضر است. در این شرایط، مجازات سختی برای مرتکبین درنظر گرفته می‌شود.

وکیل ضرب و جرح در تهران

ضرب و جرح عمدی و یا غیرعمدی چه برای شاکی و چه برای متهم از حیث حضور در مراحل مختلف رسیدگی نظیر پزشکی قانونی، کلانتری، دادسرا، دادگاه و … شرایط سختی را ایجاد می‌کند. علاوه بر این برای شخص شاکی میزان دیه و نیز احقاق حق و برای متهم کاهش میزان محکومیت و یا احیانا گرفتن برائت در صورت بی‌گناهی بسیار مهم است. به همین دلیل باید با بهترین وکیل کیفری، مشاوره حقوقی داشته باشد.

 وکیل دعاوی ضرب و جرح در تهران

شماره و آدرس دفتر وکیل حرفه ای ضرب و جرح در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های ضرب و جرح تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل ضرب و جرح در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، سروغربی ، ضلع جنوب غربی چهارراه سرو ، جنب بانک سپه ، مجتمع سروناز ، پلاک 72 ، طبقه 5 ، واحد21 شمالی از مشاوره وکیل متخصص ضرب و جرح استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09127976041 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

وکالت دعاوی کیفری

مجازات ضرب و جرح عمدیمجازات ضرب و جرح غیرعمدیوکیل پرونده ضرب و جرح در سعادت آبادوکیل خوب ضرب و جرح در تهرانوکیل دعاوی ضرب و جرح در تهرانوکیل ضرب و جرح سعادت آبادوکیل ضرب و شتم در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *