بهترین وکیل خیانت در امانت سعادت آباد

بهترین وکیل خیانت در امانت سعادت آباد

امانت داری یکی از صفات پسندیده اخلاقی است که تمامی مذاهب آسمانی پیروان خود را به رعایت ان سفارش کرده اند. به نظر وکیل حرفه ای خیانت در امانت تهران جرم خیانت نیز مثل بسیاری از جرایم مالی دیگر سابقه طولانی داشته و از قدیم الایام در جوامع بشری شایع بوده است.در آیات متعددی از قران کریم مردم به رعایت امانت و درستکاری در روابط اجتماعی با دیگر همنوعان خود توصیه شده اند.

تفاوت خیانت در امانت با کلاهبرداری

تفاوت اول جرم خیانت در امانت با کلاهبرداری این است که:

در کلاهبرداری مجنی علیه تحت تأثیر صحنه‌سازی و انجام مانورهای متقلبانه مبادرت به تحویل مال خود به فرد می‌نماید. اگر اغفال و فریبی از ناحیه فرد مجرم نباشد عمل مشمول کلاهبرداری نخواهد شد. اما در جرم خیانت در امانت قربانی جرم ابتدا مال خود را با طیب خاطر به مجرم می‌دهد.

در وهله بعد است که مجرم از استرداد امانت خودداری می‌کند. تفاوت دیگر این جرم با کلاهبرداری در انتفاع بردن از سوی مجرم است. درکلاهبرداری باید شخص مجرم یا فردی که مد نظر اوست ازجرم ارتکابی منتفع شود. بطوریکه اگرفردی به قصد انتقام جویی باصحنه سازی موجب شود که قربانی اموال خودرا به بهای ارزان در بازار بفروشد.

همچنین از این راه متضرر شود، مرتکب دراین مورد نفعی نبرده است و جرم کلاهبرداری درمورد این شخص محقق نمی‌گردد.

اما در جرم خیانت در امانت چه امین ازمال مورد خیانت منتفع شود یا هیچ نفعی عایدش نشود مشمول جرم می‌گردد.

تفاوت خیانت در امانت با سرقت

سرقت عبارتست از ربودن مال منقول دیگری به طور پنهانی.

ولی جرم خیانت در امانت باتوجه به قانون همان تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال مال امانی است بدون رضای صاحب آن. در اولی استیال بر مال غیر بدون علم و رضایت است. اما در مورد دوم مجرم با علم و رضای صاحب مال بر مال او مستولی می‌شود.

تفاوت دیگر اینکه جرم سرقت منحصر به اموال منقول است. ولی شامل اموال غیر منقول نمی‌شود.

اما جرم خیانت در امانت هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول را در بر می‌گیرد. تفاوت سوم در شخص مجرم است با این توضیح که در سرقت، مجرم ناشناس است. ولی در جرم خیانت در امانت خائن شناخته شده و در مورد وثوق صاحب مال بوده است.

در صورت خیانت تعقیب و مجازات می گردد. ولی سارق در صورت دستگیر نشدن هم چنان ناشناس باقی می‌ماند.

تفاوت خیانت در امانت با اختلاس

در این خصوص دو وجه تمایز وجود دارد.

با این توضیح که اگر مال از اموال عمومی و متعلق به دولت باشد. همچنین در اختیار کارمند دولت به سبب وظیفه قانونی قرار گرفته باشد و او اموال را برداشت یا تصاحب کند. در این جا شخص مرتکب، مختلس محسوب می‌شود.

اما در جرم خیانت در امانت امین برحسب وظیفه مال اشخاص در اختیارش قرار نمی‌گیرد.

بلکه رابطه آزادانه شخصی است که صاحب مال با اعتماد به شخص امین مالش را به امانت نزد او می‌گذارد. این امین است که با خروج از امانت‌داری و نقض اصول امانی خائن محسوب می شود. همچنین در مال امانی تصاحب یا تلف یا استعمال می‌نماید.

ارکان و عناصر تحقق جرم خیانت در امانت

الف) رفتار مرتکب :

به موجب ماده ۶۷۴قانون تعزیرات خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل مثبت استعمال تصاحب تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد که درزیر به توضیح معانی این چهار اصطلاح می پردازیم.

استعمال نمودن: منظور از استعمال مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت می باشد مثل این که امین اقدام به مصرف دارو یا پوشیدن لباس و یا استفاده از اتوموبیلی که به وی سپرده شده است بنماید.
اتلاف: یکی دیگر از مصادیق اعمال خائنانه عبارت است از تلف کرن مال مورد امانت یعنی نابود کردن یا از ببین بردن ان به هر وسیله ممکن (از قبیل اتش زدن ،شکستن،پاره کردن، تخریب و …)می باشد.
مفقود کردن: امین ممکن است بدون این که مال امانتی را تلف کند موجب شود که دست یابی به آن برای مالک عملا غیر ممکن گردد.
تصاحب: منظور از تصاحب برخورد مالکانه کردن با مال می باشد یعنی این که کسی مال دیگری را از آن خود انگاشته و با آن برخورد کند که معمولا مالک حق چنان برخوردی را با مال دارد مثل این که مال را به فروش برساند.

ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:

قانون گذار وجود شرایط مختلفی را برای جرم شناختن عملی که امین در مورد مال امانتی مرتکب می شود لازم دانسته است.در زیر به مهم ترین این شرایط اشاره می کنیم:

موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد:

موضوع جرم خیانت در امانت مال می باشد که اعم از اشیاء و حیوانات است.لیکن هرگاه کسی فرزند خود یا چیز هایی مثل مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا حشرات بی ارزشی که یا در نگاه شرع و یا از نظر عرف مالیت ندارند را به دیگری بسپارد یا اورا نسبت به اسرار زندگی یا اسرار به اختراع خود امین قرار دهد وقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند و یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود.

بهترین وکیل خیانت در امانت سعادت آباد | بهترین وکیل خیانت در امانت تهران

سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن:

این شرط در واقع متشکل از سه جزء می باشد که هرکدام از انها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

سپرده شدن مال به امین:

برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین داده شده باشد و الا اگر شخصی خودش مالی را بدست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نخواهد بود.

سپرده شدن به یکی از طرق قانونی:

منظور از این شرط آن است که مال باید توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به امین سپرده شده باشد تا به تبع آن سپردن وی نیز مورد حمایت قرار گیرد.بنابراین هرگاه مالی توسط سارق یا غاصب به امین سپرده شود و امین به جای استرداد آن به سارق یا غاصب آن را به مالک اصلی یا به مقامات صلاحیتدار دهد نه تنها موجب جرم خیانت در امانت نشده بلکه به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن:

در صورتی می توان گیرنده مال را به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم کرد که وی موظف به مسترد کردن مال یا به مصرف معین رسانیدن ان باشد مثل وکیلی که موظف است پس از خاتمه دعوی اسناد و مدارک راجع به دعوی را به موکل مسترد دارد یا شخصی که از سوی دیگر مامور شده است که اموالی را که او در اختیارش است به یک موسسه خیره تسلیم کند.

تعلق مال به غیر:

در صورتی که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست.بدین ترتیب هرگاه مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجددا آن را از وی باز پس گرفته و به عنوان وثیقه دین تا تادیه کامل دین نزد خود نگاه دارد ولی راهن از استرداد مال مرهون خودداری کند وی را نمی توان مرتکب جرم خیانت در امانت دانست هرچند که تصرف مرتهن بر مال مبتنی بر موازین قانونی بوده است.

نتیجه حاصله در جرم خیانت در امانت:

خیانت در امانت نیز مثل کلاهبرداری از زمره جراید مقید می باشد که تحقق ان منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود.قسمت اخیر ماده۶۷۴قانون تعزیرات اشعار می دارد «شخصی که آن اشیاه نزد او بوده آنها را به ضرر ماکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید».بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می باشداععم از آن که این ضرر مشتمل بر منفعتی برای شخص خائن باشد یا خیر.

جرم خیانت در امانت به چه معنا است؟

جرمی است که برای اینکه به وجود بیاید مال توسط مالک قانونی آن به فرد دیگری سپرده می شود . مال هر شئ ای و فرد هر کسی به جزء مالک واقعی آن می تواند باشد.اگر فردی که مال به او سپرده شده است از برگرداندن آن هنگامی که مالک درخواست مطالبه او را دارد خودداری کند یا مال را در جای دیگر صرف کرده باشد غیر از آن چیزی که مالک برای آن تعیین کرده است ،خیانت در امانت گفته می شود.

قانون‌گذار در مرحله‌ی که اصطلاحا به ان جرم‌انگاری میگویند و مرحله ای است که در ان جرم بودن یا نبودن فعلی مشخص میشود ، باید برای رفتار‌هایی که قصد وارد نمودن آن‌ها را به سیاهه‌ی قوانین کیفری دارد، سه رکن در نظر بگیرد؛ رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. یعنی باید یک رفتار دارای ارکان سه‌گانه‌ای که ذکر شد، باشد تا بتوان آن را جرم دانست.

رکن قانونی

رکن قانونی به این معناست که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می‌شود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد، یا به عبارتی قانون آن را جرم محسوب نموده و برای آن مجازاتی معین کرده باشد. این اصل «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود؛ بنابراین هیچ جرمی وجود ندارد، مگر آنکه قانون آن را بیان کرده باشد.

رکن مادی به معنای پیدا شدن پدیده مجرمانه در عالم واقعی است. جنایاتی که افراد در ذهن خود مرتکب می‌شوند هیچگاه جرم تلقی نمی‌شود. به همین جهت قصد و تصمیم برای وقوع یک جرم به تنهایی کافی نیست.

عنصر مجرمانه یا نیت مجرمانه همان قصد سوء کسی که است میخواهد جرم را انجام دهد ، اراده آزاد او در هنگام انجام عمل و قوه تشخیص خوب و بد در شخصی است که عمل مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شود. باید توجه داست که نیت با انگیزه تفاوت دارد. برای مثال این که رابین هود پول لرد ناتینگهام را می‌دزدید تا آن را به فقرا ببخشد، به معنای این نیست که او دزدی نکرده‌است. او هر چند نیت خوبی داشت اما در هر حال فعل ربودن را مرتکب می‌شد.

در عالم واقع نیز باید رفتاری که به وقوع پیوسته است این ارکان را دارا باشد تا بتوان آن را مصداقی از رفتاری دانست که توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده است. برای تحلیل مفهوم حقوقی جرم خیانت درامانت لازم است ارکان سه‌گانه‌ی آن را تبیین کرد.

خیانت در امانت عبارت است از مفقود نمودن همراه با سوء نیت مالی، که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

امانت های قراردادی چیست؟

امانت‌های قراردادی عبارتند از امانت‌هایی که به اختیار و اجازه ی مالک در اختیار فردی که امین است قرار می‌گیرد این نوع امانت ۳ فرض را شامل می‌شود:

امانت‌هایی که به مصلحت گیرنده امانت((امانت گذار)) است مانند: ودیعه، وکالت بی اجرت و …
امانت‌هایی که به مصلحت گیرنده امانت (( امانتدار)) است مانند: عاریه، قرض و …
امانت‌هایی که به مصلحت مالک و به مصلحت امانت دار است مانند: رهن، وکالت

امانت‌های شرعی یا قانونی

عبارتند از امانت‌هایی که بدون رضایت و اختیار مالک و نیز بی هیچ عقد و قراردادی در اختیار فرد قرار می‌گیرد. مانند: مال غیر منقول غصب شده و یا اموال سرقت شده و مال‌هایی که از سوی کودکان، دیوانگان، سفهاء و اشخاص غیر مسئول به کسی سپرده شده‌اند.

امانت‌های معنوی

حفظ و نگهداری از جان و سلامتی خود و دیگران یکی از مسئولیت‌هایی است که افراد جامعه اسلامی نسبت به هم دارند.

وکیل احراز عنصر روانی جرم خیانت در امانت در تهران :

عنصر روانی در جرم خیانت در امانت همانند عنصر روانی جرم کلاهبرداری از دو بخش سوء نیت خاص و عام تشکیل می شود.سوء نیت عام به جز اول عنصر مادی یعنی عمل کردن فیزیکی که متهم ان را مرتکب شده است مربوط و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی اینکه متهم باید یکی از چهار فعل تصاحب،تلف،مفقود یا استعمال کردن مال موردامانت را عمدا و از روی قصد و اراده و نه مثلا تحت تاثیر مستی یا در حال خواب طبیعی یا مصنوعی(هیپنوتیزم)یا از روی سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشد.از سوی دیگر منظور از سوءنیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد میل به جزء سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشد یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد.

لازم به ذکر است سوء نیت و انگیزه دو موضوع متفاوت و جداگانه است سوء نیت یعنی قصد ارتکاب عملی را داشته باشد در صورتی که انگیزه یک هدف پنهان است که فرد در انجام کاری دارد.

عدم پس دادن باید از روی قصد و با سوء نیت همراه باشد که به مالک ضرر برساند اما اگر بدون قصد و سوء نیت باشد و ضرری به مالک نرساند به فرد حسادت ورزد ( انگیزه ) اهمیتی در وقوع جرم ندارد. منبع تخلیص مطلب کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمد صادقی می باشد. برای استفاده از خدمات حقوقی وکیل پایه یک دادگستری با شماره 09127976041 در تماس باشید.

وکیل متخصص خیانت در امانت درتهران | وکیل متخصص خیانت در امانت در سعادت آباد

مجازات خیانت در امانت بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال ۱۳۹۹

قانونگذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی برای مرتکب جرم خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه حبس در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۱۰۴ قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ جرم خیانت در امانت به عنوان یک جرم قابل گذشت ذکر گردیده است یعنی تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی می باشد و در صورتی که شاکی در هر مرحله از شکایت رضایت دهد حسب مورد قرارموقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرای مجازات صادر می گردد.

جرم خیانت در امانت چه زمانی واقع می شود؟

از نظر وکیل حرفه ای خیانت در امانت زمانی جرم خیانت در امانت به وقوع می پیوندد که مالک واقعی او مال را درخواست می کند و شخص امین ( کسی که مال به او سپرده شده است ) با سوء نیت و قصد برنگرداندن و به مالک ضرر رساندن از پس دادن مال خودداری کند.حال فرقی نمی کند میان اینکه مال وجود داشته باشد یا قبلا تلف یا به مصرف رسیده باشد ، جرم انجام شده است.بنابراین:این عدم برنگرداندن باید حتما با قصد و سوء نیت باشد که جرم محقق شود یعنی اگر در هنگام پس دادن شما بدون قصد و نیت از مال خودداری کنید یا توان پس دادن آن را نداشته باشید جرمی انجام نشده است .

نکات حقوقی مهم در خصوص جرم خیانت در امانت

در زیر به بعضی از نکات حقوقی مهم در خصوص جرم خیانت در امانت در قالب سوال و جواب های کوتاه اشاره شده است که توسط وکیل کیفری کار براساس تجربه ای که در مراجع قضایی تهران بدست آورده است پاسخ داده می شود

۱- در صورتی که اموالی نزد فرد سپرده نشده باشد و تلف شود خیانت در امانت می باشد؟

برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.

از نظر وکیل جرم سرقت در تهران در صورتی که مال سرقت شده به امانت سپرده شود و تلف شود خیانت در امانت خواهد بود
سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

۲- در صورتیکه فرد امین با خودروی مورد امانت مسافرکشی کند چه جرمی را مرتکب شده است؟

شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند مرتکب خیانت در امانت شده است.

۳- آیا مطالبه وجه چکی که به امانت داده شده است خیانت در امانت محسوب می شود؟

بله از نظر وکیل چک در تهران در صورتیکه چک به صورت امانت داده شده باشد نمی توان برای وصول آن اقدام کرد و در این صورت خیانت در امانت قابل اثبات است.

۴- برای اینکه قصد امانت دادن مالی را داشته باشیم باید حتما امانت نامه تنظیم شود؟

خیر امانت دادن یک مال به فردی به هر لفظ و قیدی امکان پذیر است و نیازی به امانت نامه نمیباشد.

۵- اگر مرد اقدام به جابجایی و تصرف در جهیزیه زن کند خیانت در امانت می باشد؟

خیر از نظر وکیل خانواده در تهران جهیزیه زن به دلیل اینکه متعلق به خود می باشد و به امانت به مرد داده نشده است خیانت در امانت نخواهد بود.

۶- اگر فرد امین از خودروی مورد امانت استفاده شخصی کند چه مجازاتی دارد؟

در این صورت به معنی استعمال کردن در خیانت در امانت می باشد و فرد به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

۷- آیا خیانت در امانت نسبت به اموال غیر منقول از قبیل ملک و آپارتمان امکان دارد؟

از نظر وکیل ملکی در تهران بنابه تصریح ماده اموال غیرمنقول از قبیل آپارتمان،ملک و.. به عنوان اجاره،امانت یا رهن و یا برای وکالت به کسی داده شده باشد در صورتی که سایر شرایط مربوط به جرم خیانت در امانت فراهم باشد

مراحل طرح شکایت خیانت در امانت در تهران

1) ثبت و ارسال اظهارنامه مطالبه مال امانی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به امین و دادن مهلتی مشخص برای بازگرداندن مال
2) ثبت شکواییه خیانت در امانت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ همانند هر شکواییه دیگری، باید شاکی، متهم که همان امین است، محل وقوع جرم که همان محل سپردن امانت می‌باشد و دلایل و منضمات مشخص باشد. دلایل طرح شکایت خیانت در امانت، می‌تواند سند امانی، شهادت معتبر شهود و سایر مستندات و امارات باشد.
3) پس از ثبت شکایت، پرونده به دادرسرای محل وقوع جرم ارجاع و تعیین شعبه می‌گردد. در این مرحله بازپرس با ارجاع پرونده به کلانتری با احضار طرفین به کلانتری و اخذ شهادت شهود و نیز مواجهه حضوری، تحقیقات محلی را تکمیل نموده و پرونده را به دادسرا عودت می‌دهد.
4) بازپرس با بررسی مدارک و شواهد در صورت ظن به متهم برای وی قرار وثیقه تعیین کرده و متهم باید وثیقه خود را به دادگاه ارائه دهد که تا زمان جلسه دادگاه با قید ضمانت آزاد باشد.
در جلسه دادگاه، قاضی براساس شواهد موجود در پرونده و نظر بازپرس، قرار مجرمیت و یا قرار منع تعقیب را صادر می‌کند. در صورتی که متهم، مجرم شناخته شود باید علاوه بر رد مال و یا جبران خسارت می‌بایست متحمل حبس گردد که رضایت شاکی خصوصی موجب کاهش مجازات حبس و یا تعلیق آن خواهد بود.

شکایت خیانت در امانت اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

مدت زمان اثبات جرم خیانت در امانت کمتر می باشد.
نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
در صورت شناسایی اموال وکیل می تواند سریعا آنها را توقیف کند .
وکیل می تواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص خائن اقدام کند.
وکیل می تواند بعد از محکوم شدن فردی که مبادرت به خیانت در امانت کرده است، برای استرداد مال اقدام کند.
وکیل می تواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

مدارک لازم برای شکایت خیانت در امانت

ارائه مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
ارائه مدارک و مستندات در خصوص اموالی و یا اسنادی که مال به صورت امانت داده شده است و سپس مورد خیانت در امانت قرار گرفته شده است.
ّتنظیم وکالتنامه وکیل دادگستری

 وکیل حرفه ای پرونده‌های کیفری سعادت آباد

شماره و آدرس دفتر وکیل حرفه ای خیانت در امانت در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های خیانت در امانت تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل خیانت در امانت در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، سروغربی ، ضلع جنوب غربی چهارراه سرو ، جنب بانک سپه ، مجتمع سروناز ، پلاک 72 ، طبقه 5 ، واحد21 شمالی از مشاوره وکیل متخصص خیانت در امانت استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09127976041 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

وکالت دعاوی کیفری

بهترین وکیل خیانت در امانت سعادت آبادجریمه نقدی خیانت در امانتخیانت در امانت وکیل تهرانراههای اثبات خیانت در امانت چکمجازات جرم خیانت در امانتوکیل حرفه ای پرونده‌های کیفری سعادت آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *